STOWARZYSZENIE "NASZE GADY" powstało w 2005 roku. Grupa założycielska liczyła 25 osób. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Gady w powiecie olsztyńskim, zaś terenem działania - obszar całej Polski.

Nasze działania są skierowane na odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii oraz turystykę dziedzictwa. Korzystamy z ofert różnych instytucji grantodawczych. Własnym nakładem środków i pracy organizujemy imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi, wyjazdy studyjne, prowadzimy pracownię ceramiczną w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach.

Od 2008 roku jesteśmy Sekretariatem Grupy Partnerskiej Gniazdo Warmińskie.

Do naszego Stowarzyszenia może przystąpić każdy, kto ukończył 16 lat i korzysta z pełni praw publicznych.

Skład Zarządu jest następujący:
Nad całością naszej pracy czuwa Komisja Rewizyjna w składzie:
Statut Stowarzyszenia w formacie pdf
<<< poprzednia strona