Grupa Partnerska Gniazdo Warmińskie

Grupa Cele Regulamin Skład Szlaki Greenways Marka Lokalna


Grupa Partnerska

Grupa Partnerska Gniazdo Warmińskie powstała w 2008 roku jako dobrowolne porozumienie zawarte pomiędzy samorządami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi.
Obejmuje 11 gmin: Dywity, Barczewo, Jeziorany, Purda, Gietrzwałd, Biskupiec, Dźwierzuty, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Dobre Miasto
i 3 powiaty : olsztyński, szczycieński, lidzbarski.

GP Gniazdo Warmińskie od 2010 roku jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich.

Rolę Sekretariatu Partnerstwa pełni Stowarzyszenie "Nasze Gady"

W skład Rady Partnerstwa wchodzą:
  1. Teresa Kosińska - przewodnicząca
  2. Agnieszka Hrywniak
  3. Janina Zawadzka
  4. Anna Rok
  5. Kazimierz Kisielew
Honorowym członkiem Rady jest Andrzej Jadwiszczak.

Realizujemy dwa programy przyjęte przez Krajową Sieć Grup Partnerskich:
  1. I Greenway - turystyczny szlak dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
  2. II Produkt Lokalny - Marka Lokalna

Dla ich realizacji powołano dwa zespoły programowe:
Zespół Szlaku Greenway, w skład którego wchodzą: Andrzej Jadwiszczak, Robert Klimek, Anna Watros, Teresa Kacperska, Kazimierz Kisielew
Zespół Produktu Lokalnego, w skład którego wchodzą: Agnieszka Sakowska-Hrywniak, Alicja Antosiak, Daniel Zadworny, Agnieszka Pacyńska-Czarnecka, Anna Rok, Łukasz Czarnecki-Pacyński

powrót do góry
Cele Grupy Partnerskiej

Celem Partnerstwa GNIAZDO WARMIŃSKIE jest zintegrowanie działań samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorców oraz wszystkich innych osób i środowisk na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu warmińsko-mazurskiego.
Zobacz Porozumienie o Współpracy Grupy Partnerskiej Gniazdo Warmińskie

powrót do góry
Regulamin Grupy Partnerskiej "Gniazdo Warmińskie"

Zobacz Regulamin Grupy Partnerskiej

powrót do góry
Skład Grupy Partnerskiej

Na dzień 3 kwietnia 2013r w skład Partnerstwa Gniazdo Warmińskie wchodzą:

powrót do góry
Szlaki Greenways

Turystyka dziedzictwa kulturowego (cultural heritage tourism) to podróżowanie w celu poznawania miejsc, przedmiotów kultury materialnej i duchowej oraz działań, które w sposób autentyczny przedstawiają historię oraz wartości kulturowe, zarówno przeszłe, jak i teraźniejsze. Ta forma turystyki obejmuje zwiedzanie miejsc historycznych i archeologicznych, poznawanie lokalnych tradycji i zwyczajów, udział w imprezach kulturalnych, a także poznawanie dziedzictwa przemysłowego, w tym starych kanałów, linii kolejowych, fabryk etc. (na podst. The National Trust for Historic Preservation i Wikipedia, the free encyklopedia - en.wikipedia.org, oprac. D. Zaręba).

SZLAKI GREENWAYS w Polsce istnieją od 2000 roku, na świecie są znane od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Od innych szlaków turystycznych różnią się tym, że głównymi ich użytkownikami są piesi, rowerzyści i kajakarze. Można przebyć duże dystanse i nigdy nie trafić na ruchliwą szosę. Ich zasadą jest eksponowanie przyrody, miejscowych tradycji i propagowanie zdrowego stylu życia. Każdy ekoszlak musi spełniać kryteria krajoznawcze (atrakcyjne okolice) i techniczne (bezpieczne i utwardzone drogi, noclegi i punkty informacji turystycznej). Angażując się w kreowanie zielonych szlaków - greenways, coraz więcej ludzi przekonuje się, że stworzenie korzystnych warunków do rozwoju gospodarczego wymaga dbałości o zasoby przyrodnicze. W nowoczesnej gospodarce docenia się różnorodność, a ochronę środowiska traktuje się jako szansę na rozwój. Trwałość różnorodności we wszystkich dziedzinach naszego życia daje podstawę dobrze rozwijającej się gospodarki, opartej na ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

PROGRAM "ZIELONE SZLAKI - GREENWAYS" uruchomiony został w Polsce w 2000 roku przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Jego zadaniem jest zachęcenie do wspólnego działania organizacji pozarządowych, samorządów, firm i mieszkańców miast i wsi dla pokazania praktycznego znaczenia rozwoju zrównoważonego na określonych obszarach geograficznych. Zielone szlaki łączą ochronę dziedzictwa kulturowego z poprawą stanu środowiska naturalnego, pobudzają zrównoważony rozwój i przyczyniają się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich i w miastach. Turystyka na zielonych szlakach jest przyjazna środowisku, ponieważ zwiększa świadomość ekologiczną zarówno u turystów jak i lokalnych mieszkańców, którzy widząc u zwiedzających zainteresowanie regionem, zaczynają doceniać jego bogactwo i chronić je.

Zielone szlaki promują też PRODUKT LOKALNY - taki wyrób lub usługę, z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. Wytworzony w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych, stanowi wizytówkę regionu. Szczególnym rodzajem jest tu ekologiczny produkt turystyczny, czyli wszystkie walory, wydarzenia i usługi, które kupują na szlaku turyści. Każdy szlak typu greenways ma swoją odrębną tożsamość związaną ze specyfiką regionu. Wszystkie produkty turystyczne na zielonych szlakach łączy zasada wykorzystywania lokalnego potencjału i wspierania społeczności lokalnych.

GREENWAY - SZLAK GRODZISK PRUSKICH
Przygotowywany przez Gniazdo Warmińskie pierwszy w Północno - Wschodniej Polsce szlak GREENWAY przebiega na północ od Olsztyna w kierunku Biskupca. Jego osią są pozostawione przez plemiona pruskie obiekty archeologiczne - grodziska, kurhany, wały podłużne. Bogata historia Warmii i wielość jej śladów powodują odkrywanie i opisywanie coraz to nowych miejsc i pamiątek historycznych. Wydłuża to w czasie pełne przygotowanie tego unikalnego szlaku turystycznego.

Zapraszamy Państwa na stronę www.warmiaznanainieznana.pl. Znajduje się tam dokładny opis odcinka SZLAKU GRODZISK PRUSKICH od Bukwałdu do Barczewa, umieszczony w dwóch częściach przewodnika turystyki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego "Warmia znana i nieznana".

powrót do góry
Marka Lokalna

Produkt lokalny - wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Produkty wytworzone przez autentycznych rolników na bazie lokalnego surowca i lokalnej tradycji mają stworzyć z jednej strony możliwość alternatywnego źródła dochodu dla rolników, a z drugiej strony w znaczny sposób wpłynąć na zwiększenie liczby turystów i klientów, dzięki którym nastąpi rozwój naszego regionu.

Marka lokalna jest narzędziem promocji produktów stosowanym w różnych miejscach na świecie, w tym w Polsce. Siła marki lokalnej leży w produktach pod nią sprzedawanych oraz w regionie, z którym jest związana. Marka lokalna prócz informacji o jakości produktu, niesie wartości dodane - pozytywne skojarzenia z miejscem lub przedmiotem. Dzięki temu stanowi swoistą rekomendację dla produktów oraz buduje przyjazne relacje klientów z regionem i producentami.

Produkty lokalne z danego regionu wchodzą z kolei w skład marek lokalnych. Siła marki lokalnej leży w produktach pod nią sprzedawanych oraz w regionie, z którym jest związana. To mieszkańcy danego regionu ustalają zasady, według których produkt lokalny może być zaliczony do asortymentu marki lokalnej, marka jest ich dziełem, to dzięki ich energii i zaangażowaniu nabiera autentyczności i siły przebicia.

Znak Promocyjny staje się marką lokalną, a jej twórcy - pierwszymi ambasadorami marki.

Znak Marki Lokalnej autorstwa Zbigniewa Kozłowskiego Relacje z gali Marki Lokalnej Gniazdo Warmińskie:
Marka Lokalna 2009
Marka Lokalna 2010
Marka Lokalna 2011
Marka Lokalna 2012

powrót do góry


<<< poprzednia strona